آزمون های آزمایشی سنجش انسانی ۹۸-۹۹

آزمون ۲۸ تیر ۹۸
آزمون ۱۸ مرداد ۹۸
آزمون ۸ شهریور ۹۸
آزمون ۱۰ آبان ۹۸
آزمون ۱ آذر ۹۸
آزمون ۲۹ آذر ۹۸