آزمون های آزمایشی گاج تجربی۹۸-۹۹

آزمون ۲۱ تیر ۹۸
آزمون ۲۸ تیر ۹۸
آزمون ۱۱ مرداد ۹۸
آزمون ۲۵ مرداد۹۸
آزمون ۸ شهریور ۹۸
آزمون ۲۲ شهریور ۹۸
آزمون ۵ مهر ۹۸
آزمون ۱۹ مهر ۹۸
آزمون ۳ آبان ۹۸
آزمون۱۷ آبان ۹۸
آزمون ۱ آذر ۹۸