آزمون های آنلاین اقتصاد

بودجه بندی آزمون

گزینش گران: زهرا رواقي
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم(جامع شبیه ساز کنکور)۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون چهارم
(جامع شبیه ساز کنکور)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون پنجم
(جامع شبیه ساز کنکور)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)