آزمون های آنلاین دین و زندگی ۹۹

بودجه بندی آزمون

گزینش گران: استاد اکبری – لیلا حاج هاشمی
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون چهارم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون پنجم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون ششم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هفتم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون جامع مبحث معاد ۱,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)