آزمون های آنلاین دین و زندگی

بودجه بندی آزمون

گزینش گران: استاد اکبری – لیلا حاج هاشمی
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم
۳,۵۰۰ تومان
شرکت در آزمون
آزمون چهارم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون پنجم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون ششم
(ویژه انسانی)
۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هفتم
۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هشتم
(جامع ۱)
۳,۵۰۰ تومان شرکت در آزمون
آزمون نهم
(جامع ۲)
۳,۵۰۰ تومان شرکت در آزمون
آزمون دهم
(جامع ۳)
۳,۵۰۰ تومان شرکت در آزمون
آزمون یازدهم
(جامع ۴)
۳,۵۰۰ تومان شرکت در آزمون