آزمون های آنلاین دین و زندگی


بودجه بندی آزمون

گزینش گران: استاد اکبری – لیلا حاج هاشمی
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم۳,۵۰۰ تومان

رایگان

شرکت در آزمون
آزمون چهارم۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون پنجم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون ششم
(ویژه انسانی)
۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هفتم
۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هشتم
(جامع ۱)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون نهم
(جامع ۲)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون دهم
(جامع ۳)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون یازدهم
(جامع ۴)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)