آزمون های آنلاین روانشناسی

بودجه بندی آزمون

گزینش گران: فاطمه عزيز آبادی – مائده نيسي
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم
(جامع ۳)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون چهارم
(جامع ۴)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)