آزمون های آنلاین عربی ویژه ۹۹

بودجه بندی آزمون

گزینش گران: استاد اکبری – مریم نجفی – عارفه خسروبیگی
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون چهارم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون پنجم ۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)