آزمون های آنلاین عربی


ویژه کنکور  ۱۴۰۰-۱۴۰۱

بودجه بندی آزمون

گزینش گران: استاد اکبری – استاد عارفه
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون چهارم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون پنجم۳,۵۰۰ تومان

رایگان

شرکت در آزمون (جامع)
آزمون ششم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هفتم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هشتم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون نهم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون دهم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون (جامع)