آزمون های آنلاین عربی

بودجه بندی آزمون

گزینش گران: استاد اکبری – مریم نجفی
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون