آزمون های آنلاین عربی


بودجه بندی آزمون

گزینش گران: استاد اکبری – مریم نجفی
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون چهارم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون پنجم ۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون ششم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هفتم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون هشتم ۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون نهم ۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون دهم ۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)