آزمون های آنلاین علوم و فنون

بودجه بندی آزمون

گزینش گران: شهرزاد احمدي منش
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
آزمون اول۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون دوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون سوم۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون
آزمون چهارم۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)