آزمون های فارسی و ادبیات

بودجه بندی آزمون

گزینش گران:نوشين خالقي
مدیریت و هماهنگی آزمون ها: استاد اکبری – مهندس مبینا فرجی – مهندس علیرضا حسینی نژاد
جمع بندی ترم اول دوازدهم
(جامع)
۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون (جامع)
فارسی سال یازدهم
(جامع)
۳,۵۰۰ تومان
رایگان
شرکت در آزمون (جامع)
فارسی سال دوازدهم
(جامع)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)
آزمون جامع ادبیات
(شبیه ساز کنکور)
۳,۵۰۰ تومان
خرید اینترنتی
شرکت در آزمون (جامع)