بودجه بندی آزمون دین و زندگی ۹۹

آزمون اول ۱۰ تست
  • درس دوم سال دهم (نیمه اول)

آزمون دوم ۱۰ تست
  • درس دوم سال دهم(کامل)

آزمون سوم ۱۰ تست
  • درس سوم سال دهم (کامل)

آزمون چهارم ۱۰ تست
  • درس چهارم سال دهم (کامل)

آزمون پنجم ۱۰ تست
  • ( درس پنجم دینی دهم)

آزمون ششم ۱۰ تست
  • درس ششم سال دهم (کامل)

آزمون هفتم ۱۰ تست
  • درس هفتم سال دهم (کامل)

آزمون جامع مبحث معاد ۲۵ تست
  • از درس ۲ تا ۷ دینی دهم