بودجه بندی آزمون دین و زندگی

آزمون اول ۱۰ تست
 • دهم –> درس ۱ تا ۲
 • یازدهم –> درس ۱ تا ۲
 • یازدهم –> درس ۱ تا ۲

آزمون دوم ۱۰ تست
 • دهم –> درس ۱ تا ۴
 • یازدهم –> درس ۱ تا ۵
 • یازدهم –> درس ۱ تا ۵

آزمون سوم ۱۵ تست
 • دهم –> درس ۱ تا ۶
 • یازدهم –> درس ۱ تا ۶
 • یازدهم –> درس ۱ تا ۶

آزمون چهارم ۲۰ تست
 • جمع بندی دوازدهم عمومی (۱ تا ۱۰)

آزمون پنجم ۲۰ تست
 • جمع بندی دوازدهم عمومی (۱ تا ۱۰)
 • دهم –> ۱ تا ۸
 • یازدهم –> ۱ تا ۸

آزمون ششم
(ویژه انسانی)
۲۰ تست
 • دوازدهم –> ۱۲ درس انسانی
 • دهم –> ۱ تا ۸ (انسانی)
 • یازدهم –> ۱ تا ۸ (انسانی)

آزمون هفتم
۲۰ تست
 • یازدهم –> ۱ تا ۱۲ (عمومی)

آزمون هشتم
(جامع ۱)
۲۵ تست
 • کل دهم یازدهم دوازدهم(عمومی)

آزمون نهم
(جامع ۲)
۲۵ تست
 • کل دهم یازدهم دوازدهم(عمومی)

آزمون دهم
(جامع ۳)
۲۵ تست
 • کل دهم یازدهم دوازدهم(انسانی)

آزمون یازدهم
(جامع ۴)
۲۵ تست
 • کل دهم یازدهم دوازدهم(انسانی)