بودجه بندی آزمون های آنلاین عربی ویژه ۹۹

آزمون اول ۱۰ تست
 • معرفه نکره
 • جامد مشتق
 • ترجمه یک تا بیست
 • لغات کل سال یازدهم

آزمون دوم ۱۰ تست
 • درس دوم عربی دهم
 • بخش اعداد و ترجمه

آزمون سوم ۱۰ تست
 • درس اول سال دوازدهم
 • حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس

آزمون چهارم ۱۰ تست
 • درس دوم سال دوازدهم
 • حال و ترجمه

آزمون پنجم (جامع) ۲۵ تست
 • حال ،اعداد،لای نفی جنس
 • حروف مشبهه بالفعل و ترجمه