بودجه بندی آزمون های اقتصاد

آزمون اول
  • بخش اول

آزمون دوم
  • بخش ۳ تا ۴

آزمون سوم
  • آزمون جامع شبیه ساز کنکور

آزمون چهارم
  • آزمون جامع شبیه ساز کنکور

آزمون پنجم
  • آزمون جامع شبیه ساز کنکور