بودجه بندی آزمون های جامعه شناسی

آزمون اول
  • کل دهم

آزمون دوم
  • کل یازدهم

آزمون سوم
  • کل دوازدهم

آزمون پنجم
  • آزمون جامع

آزمون چهارم
  • آزمون جامع