بودجه بندی آزمون های روانشناسی

آزمون اول
  • درس یک تا چهار

آزمون دوم
  • درس ۵تا ۸

آزمون سوم
  • آزمون جامع

آزمون چهارم
  • آزمون جامع