بودجه بندی آزمون های عربی

آزمون اول ۱۰ تست
 • سال دهم
 • ترجمه – اعداب
 • ثلاثی مجرد – مزید

آزمون دوم ۱۰ تست
 • سال دهم
 • ترجمه – حروف جر
 • مجهول – مشتق

آزمون سوم ۱۰ تست
 • سال یازدهم
 • ترجمه – افعال ناقصه
 • معرفه – جمله و صفیه

آزمون چهارم ۱۰ تست
 • سال یازدهم
 • انواع فعل مضارع – ترجمه
 • شرط

آزمون پنجم ۲۰ تست
 • جمع بندی سال دهم و یازدهم

آزمون ششم
(ویژه انسانی)
۱۰ تست
 • سال دوازدهم
 • ترجمه – حروف مشبه
 • لای نفی من حال- سال دوازدهم

آزمون هفتم
۱۰ تست
 • سال دوازدهم
 • ترجمه -مفعول مطلق
 • مستثنی

آزمون هشتم
(جامع ۱)
۲۵ تست
 • مشابه کنکور سراسری جامع ۱

آزمون نهم
(جامع ۲)
۲۵ تست
 • مشابه کنکور سراسری جامع ۲

آزمون دهم
(جامع ۳)
۲۵ تست
 • ۳مشابه آزمون کنکور سراسری جامع