بودجه بندی آزمون های علوم و فنون

آزمون اول
  • کل دهم

آزمون دوم
  • کل یازدهم

آزمون سوم
  • کل دوازدهم

آزمون چهارم
  • جامع شبیه ساز کنکور