بودجه بندی آزمون های فارسی و ادبیات

آزمون اول
  • جمع بندی ترم اول دوازدهم

آزمون دوم
  • فارسی سال یازدهم

آزمون سوم
  • فارسی سال دوازدهم

آزمون چهارم
  • آزمون جامع ادبیات شبیه ساز کنکور

آزمون پنجم
  • آزمون جامع شبیه ساز کنکور