بودجه بندی آزمون های فلسفه یازدهم

آزمون اول
  • صفحه ۱ تا ۶۲

آزمون دوم
  • صفحه ۶۳ تا ۱۱۱

آزمون سوم
  • جامع کل کتاب