نمرات دین و زندگی مشهد

درصد

رشته

نام
خانوادگي

نام

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

احمدی

فاطمه

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

احمدیان

فائزه

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

اقامتی

زینب

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

توحیدی

نورا

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

جاویدی

ریحانه

۱۰۰%

دوازدهم
ریاضی

حائری

ملیکا

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

رحیمی

نرگس

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

رضایی
آبیز

فاطمه

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

زرگریان

مژگان

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

زواشکیانی

مهکامه

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

ستارزاده

نادیا

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

سلیمانیان

مهنا

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

شعبانی

پریا

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

شکوهی

مهدیه

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

شیرازی

ناهید

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

صبوری

نگار

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

صدرالادبایی

سارا

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

غلامیان

نرجس

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

فلاح

مبینا

۱۰۰%

یازدهم
تجربی

فیض

نجمه

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

کامیاب

زهرا

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

محمدی

عارفه

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

محمدی

ملیکا

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

میرسیدی

زینب

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

نخعی
شریف

محیا

۱۰۰%

دوازدهم
انسانی

نیازمند

مبینا

۱۰۰%

دوازدهم
تجربی

یعقوبی

دنیا

۹۵%

دوازدهم
انسانی

استاد

نگار

۹۵%

دوازدهم
انسانی

الیاسی

مهلا

۹۵%

دوازدهم
انسانی

جعفری

نفیسه

۹۵%

دوازدهم
ریاضی

جلیل
وند

ریحانه

۹۵%

دوازدهم
تجربی

خورسندی

ملیکا

۹۵%

دوازدهم
تجربی

زنده
دل

فاطمه

۹۵%

دوازدهم
تجربی

سلطانی

زهرا

۹۵%

دوازدهم
تجربی

شریفیان

پریسا

۹۵%

یازدهم
ریاضی

صادقیان

زهرا

۹۵%

دوازدهم
انسانی

صبوریان

زهرا

۹۵%

دوازدهم
تجربی

صفایی

سوگند

۹۵%

دوازدهم
ریاضی

صفری

پرستو

۹۵%

دوازدهم
تجربی

عزت
آبادی

بهاره

۹۵%

دوازدهم
ریاضی

عطایی

نرگس
سادات

۹۵%

یازدهم
انسانی

کریمی

عالیه

۹۵%

دوازدهم
انسانی

موسی
زاده

فاطمه

۹۵%

دوازدهم
ریاضی

نادری

سارینا

۹۵%

دوازدهم
تجربی

یعقوبی

فاطمه

۹۰%

دوازدهم
تجربی

اتابکی
نیا

نگین

۹۰%

دوازدهم
انسانی

اربابی
نژاد

سما

۹۰%

دوازدهم
تجربی

آیسته

مهسا

۹۰%

دوازدهم
انسانی

بابایی

فاطمه

۹۰%

دوازدهم
تجربی

بخشی
زاده

تکتم

۹۰%

یازدهم
تجربی

دانش

حانیه

۹۰%

دوازدهم
تجربی

درمحمدی

مهلا

۹۰%

یازدهم
تجربی

ذبیحی

فرزانه

۹۰%

دوازدهم
انسانی

رضایی

هانیه

۹۰%

یازدهم
ریاضی

سعیدی

طهورا

۹۰%

دوازدهم
تجربی

شوقی

زهرا

۹۰%

دوازدهم
تجربی

صداقت

حنانه

۹۰%

دوازدهم
انسانی

صداقت
جو

کیمیا

۹۰%

دوازدهم
تجربی

غفاریان

عادله
سادات

۹۰%

دوازدهم
تجربی

فیروزی

مریم

۹۰%

دوازدهم
تجربی

قربانی
پور

فاطمه

۹۰%

دوازدهم
تجربی

هادیان

نگار

۹۰%

دوازدهم
تجربی

یوسف
زاده

فاطمه
سادات

۸۵%

دوازدهم
انسانی

اسماعیل
زاده

الناز

۸۵%

دوازدهم
انسانی

تقوی

حانیه

۸۵%

دوازدهم
ریاضی

جواهری

نگین

۸۵%

دوازدهم
تجربی

دایی

یگانه

۸۵%

دوازدهم
انسانی

راجعی

سحر

۸۵%

یازدهم
تجربی

سعیدی

یگانه

۸۵%

دوازدهم
انسانی

شخص
آجیلی

آیدا

۸۵%

دوازدهم
انسانی

صابرخاتمی

عادله

۸۵%

یازدهم
تجربی

طالع
پور

عطیه

۸۵%

دوازدهم
انسانی

مرتضویان

زهرا
سادات

۸۵%

دوازدهم
انسانی

میر

یکتا

۸۵%

یازدهم
تجربی

نقشین

شیوا

۸۰%

دوازدهم
تجربی

ابوالفضلی

مهدیس

۸۰%

دوازدهم
تجربی

احمدی

ثـنا

۸۰%

دوازدهم
انسانی

اله
آبادی

شکیبا

۸۰%

دوازدهم
تجربی

حدادی

سحر

۸۰%

دوازدهم
انسانی

ذاکر

سمانه

۸۰%

دوازدهم
تجربی

رنجبر

آرمیتا

۸۰%

دوازدهم
انسانی

روح
بخش

ملیحه

۸۰%

دوازدهم
تجربی

عرفانی

فاطمه

۸۰%

دوازدهم
تجربی

غریبیان

فرزانه

۸۰%

دوازدهم
انسانی

محامدی

ملیکا

۸۰%

یازدهم
تجربی

محمودآبادی

مژده

۸۰%

دوازدهم
انسانی

مهدوی

فاطمه

۸۰%

دوازدهم
تجربی

واعظیان

فاطمه

۷۵%

دوازدهم
انسانی

آجری

فرزانه

۷۵%

دوازدهم
انسانی

بیژنی

نگین

۷۵%

دوازدهم
انسانی

تحرزی

حانیه

۷۵%

دوازدهم
انسانی

خان
احمدلو

سحر

۷۵%

دوازدهم
ریاضی

زمانیان

الهه

۷۵%

دوازدهم
انسانی

ژیان

کیمیا

۷۵%

دوازدهم
تجربی

عمادالاسلامی

مرجان

۷۵%

یازدهم
تجربی

کاظمی

راضیه

۷۰%

دوازدهم
انسانی

احمدی

فاطمه

۷۰%

دوازدهم
تجربی

اسکندران

نفیسه

۷۰%

دوازدهم
انسانی

حجتی
نژاد

پریسا

۷۰%

یازدهم
تجربی

حدادی

مونا

۷۰%

دوازدهم
انسانی

حسن
شاهی

محدثه

۷۰%

دوازدهم
انسانی

حسین
پور

کیانا

۷۰%

دوازدهم
انسانی

خدابنده

یاسمن

۷۰%

دوازدهم
تجربی

صابری

ساجده

۷۰%

دوازدهم
انسانی

کارگر

دنیا

۷۰%

دوازدهم
انسانی

محمدزاده

صبا

۷۰%

دوازدهم
تجربی

محمدعلیزاده

ساجده

۷۰%

دوازدهم
انسانی

یزدی

زهرا

۶۵%

یازدهم
تجربی

الهی

الهام

۶۵%

یازدهم
تجربی

جعفری
ریابی

یگانه

۶۵%

یازدهم
تجربی

راد
حسینی

نونا

۶۵%

دوازدهم
انسانی

زارعی

فاطمه

۶۵%

دوازدهم
انسانی

سوقندی

عطیه

۶۵%

دوازدهم
ریاضی

شهدوست

صدف

۶۵%

دوازدهم
تجربی

صادق
زاده

پریسا

۶۵%

دوازدهم
انسانی

غریبی

کیمیا

۶۰%

دوازدهم
انسانی

آقاپور

فاطمه

۶۰%

دوازدهم
انسانی

خداخواه

فاطمه

۶۰%

یازدهم
ریاضی

درانی

شکیبا

۶۰%

دوازدهم
تجربی

دلارامی
فر

حانیه

۶۰%

دوازدهم
انسانی

صمدی

مریم

۶۰%

یازدهم
تجربی

کاووسی

نازنین

۶۰%

دوازدهم
انسانی

مهدوی

مهدیه
سادات

۵۵%

دوازدهم
تجربی

امانیان

کیمیا

۵۵%

دوازدهم
تجربی

ترابی

فاطمه

۵۵%

دوازدهم
انسانی

زارع
بیدکی

فاطمه

۵۵%

دوازدهم
انسانی

سفیدگران

هستی

۵۵%

دوازدهم
انسانی

شهریاری

سمانه

۵۵%

دوازدهم
انسانی

قیامتی

سارا

۵۵%

دوازدهم
انسانی

مهدوی
خواه

نازنین

۵۰%

دوازدهم
انسانی

برومند

حانیه

۵۰%

دوازدهم
انسانی

بهرام
نیا

فاطمه

۵۰%

دوازدهم
تجربی

رضوی

سیده
آزاده

۵۰%

دوازدهم
تجربی

قوام
زاده

نگار
سادات

۵۰%

دوازدهم
انسانی

لطفعلی
نژاد

رویا

۵۰%

دوازدهم
تجربی

هاشمی

فاطمه

۴۵%

دوازدهم
انسانی

بیدگلی
مقدم

زهرا

۴۵%

دوازدهم
انسانی

حسن
پور

فردیس

۴۰%

دوازدهم
انسانی

امامی

ستایش

۴۰%

یازدهم
ریاضی

خمر

مبینا

غایب

دوازدهم
تجربی

آریا

الهه

غایب

دوازدهم
انسانی

آزاد

زهرا

غایب

دوازدهم
انسانی

بابازاده

فاطمه

غایب

یازدهم
تجربی

براتی

نازنین

غایب

یازدهم
تجربی

تقی
زاده

حانیه

غایب

دوازدهم
تجربی

حسینی

ساجده

غایب

دوازدهم
انسانی

حسینی

زهرا

غایب

دوازدهم
انسانی

حسینی
مهر

مبینا
سادات

غایب

دوازدهم
انسانی

رجب
زاده

فائزه

غایب

دوازدهم
انسانی

رسول
زاده

محبوبه

غایب

دوازدهم
انسانی

رهنما

فاطمه

غایب

دوازدهم
انسانی

شادپی

صبا

غایب

دوازدهم
تجربی

شاهین
کیا

زهرا

غایب

یازدهم
تجربی

صدری
زاده

طناز

غایب

یازدهم
ریاضی

صفدری

مونس

غایب

دوازدهم
تجربی

ظفری

هانیه

غایب

دوازدهم
انسانی

ظهوریان

افسانه

غایب

دوازدهم
انسانی

عالم
خواه

اسما

غایب

یازدهم
ریاضی

علاقه
بند

ملیکا

غایب

دوازدهم
تجربی

عیدی

زهرا

غایب

یازدهم
تجربی

فریدونیان

نازنین

غایب

دوازدهم
تجربی

قوژدی

فاطمه

غایب

دوازدهم
انسانی

کریم
پور

بیتا

غایب

دوازدهم
انسانی

کمالی

سیده
نازنین

غایب

دوازدهم
تجربی

گلابچی

افسانه

غایب

دوازدهم
انسانی

لطفی

نگین

غایب

دوازدهم
انسانی

محمدنژاد

زهرا

غایب

دوازدهم
تجربی

محمدی

شکوفه

غایب

دوازدهم
ریاضی

مستغیثی

سحر

غایب

دوازدهم
انسانی

مقدم

دنیا

غایب

دوازدهم
انسانی

منصوری

زینب

غایب

دوازدهم
انسانی

میرزاخانی

حانیه

غایب

یازدهم
تجربی

ناصری
مقدم

نگین

غایب

دوازدهم
انسانی

نصرآبادی

شقایق

غایب

یازدهم
تجربی

نظریان

مبینا

غایب

دوازدهم
تجربی

نعیمی

سارا

غایب

دوازدهم
تجربی

نمازیان

نازنین

غایب

دوازدهم
معماری

والی

ویدا

غایب

دوازدهم
انسانی

یلی

مهسا