نمرات قلمچی اراک

نام

نام
خانوادگی

رشته

درصد

علی

غفاری
فرید

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

امیررضا

موچانی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

محمدجواد

مولوی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

امیرمحمد

حیدری

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

سجاد

فرجی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

علیرضا

مشایخی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

آرین

ایرانی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

مهدی

جودکی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

دانیال

مسگر

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

سید
حسین

حسینی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

امیررضا

محمودی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

علی

کریمی

دوازدهم
ریاضی

۱۰۰%

محمدامین

خوشکنار

دوازدهم
ریاضی

۱۰۰%

امیرهمایون

نصیری

دوازدهم
ریاضی

۱۰۰%

مبین

مظلومی

دوازدهم
ریاضی

۱۰۰%

علی

باقری

دوازدهم
ریاضی

۱۰۰%

رهام

یعقوبی

دوازدهم
ریاضی

۱۰۰%

زهرا

بهادری

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

نسترن

ابراهیم
زاده

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

آیدا

حاجی
حسنی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

زهرا

گودرزی
نژاد

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

ملیکا

نحوی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

محدثه

امیدی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

فاطمه

بهرامی
یار احمدی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

فاطمه

سلیمی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

نسترن

فراهانی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

آیدا

قربانی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

محیا

ملکی

دوازدهم
انسانی

۱۰۰%

کوثر

ده نمکی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

محیا

عزیز
آبادی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

مبینا

اکبری

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

هستی

صیفی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

حدیث

طاهری

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

منا

کاوه

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

فاطمه

احمدی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

فاطمه

حلت
آبادی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

کیمیا

رفیعی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

صبا

ساریخانی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

نگین

صمدی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

بهاره

فتاحی
بیات

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

صبا

قائم
پناه

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

مائده

ماستری

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

کیمیا

محمودی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

فاطمه

نظیری

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

پانیذ

یاحقی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

زهرا

یار
محمدی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

فاطمه

بهرام
بیگی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

فایزه

حاجی
آباد

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

ثنا

خلیلی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

فاطمه

شاه
محمدی

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

فاطمه

شمشیری

دوازدهم
تجربی

۱۰۰%

کیانا

جمال
آبادی

دوازدهم
ریاضی

۱۰۰%

مهشاد

احمد
آبادی

فارغ
التحصیل

۱۰۰%

مبینا

احمدی

فارغ
التحصیل

۱۰۰%

زهرا

اسفینی

فارغ التحصیل

۱۰۰%

سارا

آقایی
گواری

فارغ
التحصیل

۱۰۰%

محدثه

ربیعی

فارغ
التحصیل

۱۰۰%

نیایش

رضایی

فارغ
التحصیل

۱۰۰%

فاطمه

فرح بخش

فارغ
التحصیل

۱۰۰%

زینب
سادات

موسوی
مطهر

فارغ
التحصیل

۱۰۰%

پگاه

نبیی

فارغ
التحصیل

۱۰۰%

امیرمحمد

سیفوری

دوازدهم
انسانی

۹۵%

امیرحسین

 داودی

دوازدهم
تجربی

۹۵%

مهسا

احمدی

دوازدهم
انسانی

۹۵%

مریم

بادکوبه
هزاوه

دوازدهم
انسانی

۹۵%

زهرا

جعفری

دوازدهم
انسانی

۹۵%

زهرا

حقدادی
جو

دوازدهم
انسانی

۹۵%

فاطمه

براتی

دوازدهم
تجربی

۹۵%

زهرا

راهزانی

دوازدهم
تجربی

۹۵%

ساجده 

ضرغامی

دوازدهم
تجربی

۹۵%

فاطمه

محمد
رفیع

دوازدهم
تجربی

۹۵%

فائزه

مرادآبادی

دوازدهم
تجربی

۹۵%

زهرا

موقر

دوازدهم
تجربی

۹۵%

مهنوش

محمودی

دوازدهم
ریاضی

۹۵%

فاطمه

جدیدی

فارغ
التحصیل

۹۵%

نازنین

صادقی

فارغ التحصیل

۹۵%

سایه

کمانی

فارغ
التحصیل

۹۵%

فاطمه

یسائی

فارغ
التحصیل

۹۵%

کیامهر

اسدی

یازدهم
تجربی

۹۵%

معین

غفاری

دوازدهم
انسانی

۹۰%

محمدامین

حسینی

دوازدهم
تجربی

۹۰%

محمدصادق

رضایی
روش

دوازدهم
ریاضی

۹۰%

بهنود

عزیزی

دوازدهم
ریاضی

۹۰%

صدرا

میرعشقی

دوازدهم
ریاضی

۹۰%

زهرا

صمدیان

دوازدهم
انسانی

۹۰%

فاطمه

قربانی

دوازدهم
انسانی

۹۰%

ستایش
سادات

قریشی

دوازدهم
انسانی

۹۰%

سارا

ملکی

دوازدهم
انسانی

۹۰%

سارا

میرزایی

دوازدهم
انسانی

۹۰%

حدیث

ابوالحسنی

دوازدهم
تجربی

۹۰%

فاطمه

آسنجرانی

دوازدهم
تجربی

۹۰%

الهه

بیاتیان

دوازدهم
تجربی

۹۰%

محیا

صالحی

دوازدهم
تجربی

۹۰%

مهدیه

علی
عسگری

دوازدهم
تجربی

۹۰%

محدثه

علیپور

دوازدهم
تجربی

۹۰%

کیمیا

عنبری

دوازدهم
تجربی

۹۰%

فاطمه

فراهانی

دوازدهم
تجربی

۹۰%

زهرا

ملک
حسینی

دوازدهم
تجربی

۹۰%

فرناز

نصیریانی

دوازدهم
تجربی

۹۰%

حنانه

نوروزی

دوازدهم
تجربی

۹۰%

نسترن

ادریس
پور

دوازدهم
ریاضی

۹۰%

مائده

آسا

دوازدهم
ریاضی

۹۰%

هدیه

خادمی
عراقی

دوازدهم
ریاضی

۹۰%

زهرا

حاجی
حاجی

فارغ
التحصیل

۹۰%

شیوا

علی
مردان

فارغ
التحصیل

۹۰%

زهرا

فرمهینی
فراهانی

فارغ
التحصیل

۹۰%

زهرا
سادات

موسوی
مطهر

فارغ
التحصیل

۹۰%

محیا

کلهرودی

یازدهم
تجربی

۹۰%

شایان

یعقوبی

دوازدهم
تجربی

۸۵%

علیرضا

ابطحی

دوازدهم
تجربی

۸۵%

علی

شریفی

دوازدهم
تجربی

۸۵%

محمدامین

محمدحسن
خانی

دوازدهم
ریاضی

۸۵%

هانیه

انصاری

دوازدهم
انسانی

۸۵%

فاطمه

عظیمی

دوازدهم
انسانی

۸۵%

سارا

کاوئیان

دوازدهم
انسانی

۸۵%

سوگند

کریمی

دوازدهم
انسانی

۸۵%

مبینا

مقدسی

دوازدهم
انسانی

۸۵%

مریم

میرزاجانی

دوازدهم
انسانی

۸۵%

یاسمین

نژادی

دوازدهم
انسانی

۸۵%

سمیه
سادات

ابراهیمی

دوازدهم
تجربی

۸۵%

هستی

اخوتیان

دوازدهم
تجربی

۸۵%

سحر

باتر

دوازدهم
تجربی

۸۵%

سارا

سجادی

دوازدهم
تجربی

۸۵%

سارا

سهراب
نژاد

دوازدهم
تجربی

۸۵%

فاطمه

فراهانی

دوازدهم
تجربی

۸۵%

فاطمه

فرهاد
پور

دوازدهم
تجربی

۸۵%

عارفه
سادات

میر
جعفری

دوازدهم
تجربی

۸۵%

الهه
سادات

میر
حسینی

دوازدهم
تجربی

۸۵%

فاطمه

مومنی

دوازدهم
ریاضی

۸۵%

بهناز

حسنی

فارغ
التحصیل

۸۵%

عطیه

رجبی

فارغ
التحصیل

۸۵%

فاطمه

سلیمانی

فارغ التحصیل

۸۵%

مریم

فدوی

فارغ
التحصیل

۸۵%

مصطفی

خاکسار

دوازدهم
انسانی

۸۰%

امیرحسین

قلعی

دوازدهم
تجربی

۸۰%

علی

ایبک
آبادی

دوازدهم
تجربی

۸۰%

محمدمهدی

 سلیمانی
روزبهانی

دوازدهم
ریاضی

۸۰%

عرفان

مقدسی

دوازدهم
ریاضی

۸۰%

امیرمحمد

 بیگی

یازدهم
تجربی

۸۰%

زهرا

سیاح
نژاد

دوازدهم
انسانی

۸۰%

زهرا

کوهی

دوازدهم
انسانی

۸۰%

سارا

مسلمی
راد

دوازدهم
انسانی

۸۰%

زهرا

مقدسی

دوازدهم
انسانی

۸۰%

سما

مکاری

دوازدهم
انسانی

۸۰%

صبا

مکاری

دوازدهم
انسانی

۸۰%

صبا

بغدادی

دوازدهم
تجربی

۸۰%

نغمه

خدادادی

دوازدهم
تجربی

۸۰%

مبینا

محمدی

دوازدهم
تجربی

۸۰%

مهدیس

هاشمی

دوازدهم
تجربی

۸۰%

پرنیان

پیر
بداغی

فارغ
التحصیل

۸۰%

زهرا

حیدری

فارغ
التحصیل

۸۰%

زهرا

ذوالفعلی

فارغ
التحصیل

۸۰%

فاطمه

شریفی

فارغ
التحصیل

۸۰%

محسن

فراهانی

دوازدهم
انسانی

۷۵%

امیرعلی

حسین
زاده

دوازدهم
تجربی

۷۵%

احمدرضا

عرب
زاده

دوازدهم
ریاضی

۷۵%

مهدی

مشهدالکوبه

دوازدهم
ریاضی

۷۵%

مهدیه

پیر
حیاتی

دوازدهم
انسانی

۷۵%

فایزه

کیشانی

دوازدهم
انسانی

۷۵%

آیدا

یار محمدی

دوازدهم
انسانی

۷۵%

زهرا

یوسفی
نسب

دوازدهم
انسانی

۷۵%

زهره

ابراهیمی

دوازدهم
تجربی

۷۵%

سیده
حدیث

حسینی

دوازدهم
تجربی

۷۵%

ملیکا

طاعتی

دوازدهم
تجربی

۷۵%

رعنا

عزیزی

دوازدهم
تجربی

۷۵%

محدثه

گلشن
زاده

دوازدهم
تجربی

۷۵%

شقایق

بادکوبه

فارغ التحصیل

۷۵%

هدیه

واشه

یازدهم
تجربی

۷۵%

مسعود

کیشانی

دوازدهم
انسانی

۷۰%

حمید

سیفوری

دوازدهم
انسانی

۷۰%

کیان

صالحی

دوازدهم
تجربی

۷۰%

مجتبی

یادگاری

دوازدهم
تجربی

۷۰%

سید
ابوالفضل

سیدصالحیان

دوازدهم
ریاضی

۷۰%

مهدی

خدام

یازدهم
تجربی

۷۰%

علی

داودآبادی

یازدهم
ریاضی

۷۰%

مبینا

آقا
بابایی

دوازدهم
انسانی

۷۰%

عارفه

خسروبیگی

دوازدهم
انسانی

۷۰%

نگین

احمدی

دوازدهم
تجربی

۷۰%

فاطمه

حسینی
عبدالهی

دوازدهم
تجربی

۷۰%

فاطمه

دریابیگی

دوازدهم
تجربی

۷۰%

فاطمه

صوفی

دوازدهم
تجربی

۷۰%

زهرا

کرمی

دوازدهم
تجربی

۷۰%

نیوشا

اخوان
ملایری

دوازدهم
ریاضی

۷۰%

ریحانه

اکبری

فارغ
التحصیل

۷۰%

محدثه

عرفانیان

فارغ
التحصیل

۷۰%

امیرحسین

 فیروزه

دوازدهم

۶۵%

امیر

 قلعه
نویی

دوازدهم
تجربی

۶۵%

مهدی 

محمدی

دوازدهم
تجربی

۶۵%

محمدحسین

ضیایی

دوازدهم
ریاضی

۶۵%

علیرضا

میرزایی

دوازدهم
ریاضی

۶۵%

مهرداد

آرمین
فرد

دوازدهم
ریاضی

۶۵%

کیهان

کرمی

دوازدهم
ریاضی

۶۵%

زهرا
سادات

بهاری

دوازدهم
انسانی

۶۵%

عسل

بیاتی

دوازدهم
انسانی

۶۵%

محدثه

علی
مرادی

دوازدهم
انسانی

۶۵%

یگانه

عمرانی

دوازدهم
انسانی

۶۵%

نازنین
زهرا

مولایی

دوازدهم
انسانی

۶۵%

زهرا

ولاشجردی

دوازدهم
انسانی

۶۵%

زهرا

شاه ولی

دوازدهم
تجربی

۶۵%

فایزه

واحدی

دوازدهم
تجربی

۶۵%

سارا

رضایی

یازدهم
تجربی

۶۵%

مریم

سلمان
نژاد

یازدهم تجربی

۶۵%

فرزانه

سیاحت
گر

یازدهم
تجربی

۶۵%

رضا

مرزبان

دوازدهم
انسانی

۶۰%

محمد

غلامی

دوازدهم
تجربی

۶۰%

امیرمهدی

احمدی

دوازدهم
تجربی

۶۰%

صالح

حیدری

دوازدهم
تجربی

۶۰%

محمد

 امامی

دوازدهم
تجربی

۶۰%

سینا

حیدری

دوازدهم
تجربی

۶۰%

رضا

رزاقی

دوازدهم
تجربی

۶۰%

علی

رحیمی

دوازدهم
ریاضی

۶۰%

سید
سینا

میرهاشمی

دوازدهم
ریاضی

۶۰%

علیرضا

 داودآبادی

دوازدهم
ریاضی

۶۰%

حسین

ظهرابی

یازدهم
تجربی

۶۰%

نسترن

رنجبر

دوازدهم
انسانی

۶۰%

بهار

محمودی

دوازدهم
انسانی

۶۰%

عقیق

نور
محمدبیگی

دوازدهم
انسانی

۶۰%

رعنا

معینی

دوازدهم
انسانی

۶۰%

فاطمه

خیری

دوازدهم
تجربی

۶۰%

پریسا

شیخ
مرادی

دوازدهم
تجربی

۶۰%

علی

غفاری

دوازدهم
انسانی

۵۵%

رامین

محمدی

دوازدهم
انسانی

۵۵%

سیدمحمد

یعقوبی

دوازدهم
تجربی

۵۵%

امیرحسین

خاتمی

دوازدهم
تجربی

۵۵%

مصطفی

جهانگیری

دوازدهم
تجربی

۵۵%

محمدحسین

کرمی

دوازدهم
تجربی

۵۵%

ابوالفضل

حمیدی
پور

یازدهم
تجربی

۵۵%

نگار

ذوالفقاری

دوازدهم
انسانی

۵۵%

مینا

محمد
سمیعی

دوازدهم
تجربی

۵۵%

حسین

 اکبری

دوازدهم
تجربی

۵۰%

مهدی

محمدی

دوازدهم
تجربی

۵۰%

فهیمه

راهزانی

دوازدهم
انسانی

۵۰%

فاطمه

عسگری

دوازدهم
تجربی

۵۰%

حدیثه

نجیمی

فارغ
التحصیل

۵۰%

امیرمحمد

ذهبی

دوازدهم
ریاضی

۴۵%

فاطمه

ملکی

دوازدهم
انسانی

۴۵%

مبینا

پور تقی

فارغ
التحصیل

۴۰%

مائده

بادکوبه
هزاوه

دوازدهم
انسانی

۳۵%

مریم

نومرادی

دوازدهم
انسانی

۳۵%

نیلوفر

فلاح

دوازدهم
تجربی

۰%

گلشید

تقوی

دوازدهم
انسانی

غایب

فاطمه
سادات

سجادی

دوازدهم
انسانی

غایب

سوگند

ظریفی

دوازدهم
انسانی

غایب

لیلا

قدیری

دوازدهم
انسانی

غایب

سپیده

محسنی
فرد

دوازدهم
انسانی

غایب

مبینا

مرادی
بانه

دوازدهم
انسانی

غایب

زهرا
سادات

موسوی

دوازدهم
انسانی

غایب

فاطمه

نظری

دوازدهم
انسانی

غایب

ثمر

نعمتی

دوازدهم
انسانی

غایب

تارا

خان
بلوکی

دوازدهم
تجربی

غایب

میترا

سجادی

دوازدهم
تجربی

غایب

سایا

سیفی

دوازدهم
تجربی

غایب

ستاره

فرجی

دوازدهم
تجربی

غایب

زهرا

کربلایی
حسن

دوازدهم
تجربی

غایب

هستی

کیان
آیین

دوازدهم
تجربی

غایب

هستی

 گل
محمدی

دوازدهم
تجربی

غایب

مهشاد

میر شمس
الهی

دوازدهم
تجربی

غایب

نگار

قهقایی

دوازدهم
ریاضی

غایب

نازنین

تبرته

فارغ التحصیل

غایب

پریسا

شفیعی

فارغ
التحصیل

غایب

فاطمه

شهرجردی

فارغ
التحصیل

غایب

فاطمه

گرد علی

فارغ
التحصیل

غایب

زهرا

محلاتی

فارغ
التحصیل

غایب

سمانه

نوری

فارغ
التحصیل

غایب

ثنا

طهماسبی

یازدهم
تجربی

غایب