افزودن کتاب

  • قیمت گذاری
  • آپلود صفحه های کتاب
  • مشخصات فروشنده

قیمت گذاری

مرحله اول

نام کتاب : قیمت پشت جلد :
اگر قیمت کتاب شما 40 هزار تومان است در کادر عدد 40 را وارد کنید.
قیمت فروشنده : (حداکثر ۴۰ درصد قیمت روی جلد)

آپلود صفحه های کتاب

مرحله دوم

عکس جلد رو :
عکس سرشناسنامه :
یک صفحه نمونه از اوایل کتاب : -
یک صفحه نمونه از اواسط کتاب : -

اطلاعات کاربری

مرحله پایانی

نام کاربری فروشنده : رمز فروشنده : ارسال